تکواندو قهرمانی جهان| بخشی، کیانی و جوادی رقبای خود را شناختند