آیا ویلموتس، مالیات قرارداد ۱۰۰میلیاردی‌اش را خودش می‌دهد؟