توضیح تخت روانچی درباره عکس ادعایی نیویورک تایمز/ جنگ، گزینه ایران نیست