ماجرای فیلمی که درباره خرید و فروش آشکار تریاک منتشر شد چه بود؟