با حکم فرمانده کل قوا؛ جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه منصوب شدند