صاحبان صنایع از دستاوردهای جامعه دانشگاهی بهره گیرند