بانک ها سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را تامین می کنند