درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از ترکیه برای انصراف از خرید سامانه اس۴۰۰

نمایندگاه کنگره آمریکا از ترکیه خواستند از خرید سامانه ضد موشکی اس۴۰۰ روسیه صرف نظر کند.