اژه ای: پرونده های قضایی بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیاد شده است