سلگی: جریان فقاهت در صد سال اخیر محور حفظ منافع ملی برابر غربگرایان بوده است