اراده‌ی ما قوی‌تر است/ مراقب مغالطه‌های سیاسی باشید!