بورس در هفته‌ای که گذشت؛ آرامش در بازار، قطعه‌سازان پیشرو هستند