آیت الله کعبی: آوردن ناو جنگی به منطقه نمایش مضحک آمریکایی‌ها است