آمریکایی‌ها با هفت هزار میلیارد بدهی توان راه اندازی هیچ جنگی را ندارند