تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، اولویت‌ مهم سیستم بانکی