به نابرابری های زیرپوستی ورزش توجه کنیم/ “تبعیض” واکنش هواداران را در پی دارد