واکنش بانک مرکزی نسبت به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز