امیرنعمتی:با اعتماد به مردم می‌توان برمشکلات اقتصادی غلبه کرد