نصیری: استعدادیابی زنان معلول را به محیط های ورزشی می کشاند