تولید تجمعی میدان نفتی آذر از مرز ۲۰ میلیون بشکه گذشت