سردار سدهی: ارتش در چهل سال گذشته با قدرت در برابر دشمنان ایستاد