قدرت و امنیت در سایه قدرت الهی و بر مبنای توانمندی داخلی است