می‌توانستند ازگزینه نظامی استفاده کننددست به دامن دیگران نمی شدند