کشورهای ۱+۴ توجه جدی تری به انجام وظایفشان در برجام داشته باشند