توصیه وزیر خارجه ژاپن به ایران ؛ لطفا «خویشتنداری» کنید