1500میلیارد تومان به احیای حوزه های آبخیزداری اختصاص یافت