روحانی: بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند