کشته شدن ۱۷ نظامی نیجر در مرز با مالی

دست کم ۱۷ نظامی نیجر در یک شبیخون در نزدیکی مرز این کشور با مالی کشته شدند.