اگر امر به معروف نکنیم اشرار بر ما حاکم می‌شوند/ناهنجاری بین مردم از مسولان ناآگاه در امر به معروف است