بازار سرمایه آماده ارائه ابزارهای مالی برای پوشش خسارت طبیعی