سفیر جدید ایران در هلند استوار نامه خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد