حیات و بقای یک سازمان به ارتباطش با دیگر سازمان‌ها بستگی دارد