یک مقام آگاه نظامی: ناو آبراهام لینکلن در دریای عربی متوقف شد