رئیس قوه قضاییه: عدالت خواهی در وجود دانشجویان موج می زند