۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی مناطق عشایری اختصاص داده می شود