دولت با شرکت‌های دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای بده بستان خاص دارد