تقاطع آذربایجان تا پایان امسال به طور کامل بهره‌برداری می‌شود