استاندار : شیوع کرونا در روند تولید استان اردبیل اثر چندان نداشته است