اساتید دانشگاه علامه ۱۴ پروژه پژوهشی در حوزه کرونا ارائه دادند