استاندار بوشهر:سوم خرداد نماد پایداری ملت در دفاع از کشور است