حاجی میرزایی: سوم خرداد مولود مجاهدت مردان و زنان است