کارگر اردکانی گرفتار در کانال خط انتقال آب نجات یافت