حمایت های کرونایی دولت تنها مشمول واحدهای غیردولتی و خصوصی است