ترامپ خواهان بازگشایی فوری عبادتگاهها در آمریکا شد