استقبال ناتو از تصمیم روسیه برای ماندن در معاهده “آسمان باز”