درس‌هایی که جوانان باید از یوم الله سوم خرداد باید بگیرند