استاندار خوزستان: فتح خرمشهر نمادی از اتحاد و همدلی ملی است