مرگ ۱۲۳۷ نفر دیگر در آمریکا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته