ابعاد تنش اردن و اسرائیل بر سر الحاق کرانه باختری/ نقش اَمان در اجرایی شدن معامله قرن