انتشار ویدیویی در تایید خبر ‌ترور شومن فراری به دست سلطنت‌طلبان